Huishoudelijk Reglement
Buurtbelang Banakkers

 

 

Ter uitvoering van het bepaalde in de Statuten van de Buurtbelang Banakkers, Etten-Leur geldt onderstaand Huishoudelijk Reglement, vastgesteld in de vergadering van de Buurtbelang Banakkers, Etten-Leur van 14 februari 2022.
1.Algemeen
1. De Vereniging draagt de naam: Buurtbelang Banakkers, Etten-Leur
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Etten-Leur.
3. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

2.Doel
2.01 De Stichting heeft tot doel:
a. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk Banakkers, zoals voor de vereniging Buurtbelang Banakkers is vastgesteld. Waaraan later Verkeer & Veiligheid zijn toegevoegd.
b. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het ontplooien, steunen en stimuleren van activiteiten, gericht op vorming, vrijetijdsbesteding en ontspanning van de wijkbewoners.
b. Dienstverlening te verwezenlijken en te bevorderen.
c. Het bevorderen van een goede communicatie en/of samenwerking met overheden, verenigingen, instellingen en belangengroepen.
d. Het de wijkbewoners optimaal mogelijk te maken invloed uit te oefenen op het beleid van overheid en particuliere organen, betrekkelijk zaken waarmee de belangen van de wijkbewoners gemoeid zijn.
e. Het geven van voorlichting over aanwezige voorzieningen en het nemen van initiatieven, wanneer het treffen van bepaalde voorzieningen of verbetering van bestaande, noodzakelijk is.
f. Het nemen, stimuleren en steunen van alle initiatieven welke dienstig zijn of kunnen zijn aan voormeld doel, alles in de ruimste zin.

2.02 De Vereniging dient het algemeen belang.

3. SAMENSTELLING
3.01 Het bestuur telt tenminste 5 leden, ouder dan achttien jaren en woonachtig in de wijk Banakkers van de gemeente Etten-Leur.

3.02 Het bestuur wordt gevormd door gekozen leden (voorzitter/secretaris/penningmeester) en wordt aangevuld door één lid van de erkende werkgroepen.

3.03 Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

3.04 Een lid van het bestuur mag niet tevens gemeenteraadslid of burgerraadslid zijn, of anderszins functies vervullen of activiteiten ontplooien die niet verenigbaar zijn met de onpartijdige en objectieve positie van de wijkvereniging.

3.05 Ontstaat een vacature in het Dagelijks Bestuur van de vereniging, dan zal het Dagelijks Bestuur een oproep doen aan alle leden van Buurtbelang Banakkers zich kandidaat te stellen. Nieuwe kandidaten kunnen ook op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen.

3.06 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
- verhuizing naar een andere wijk / gemeente;
- overlijden;
- het vervullen van een functie of ontplooien van een activiteit als bedoeld in artikel 3.04 van dit reglement;
- onder curatele stelling;
- wanneer een lid van het bestuur géén lid meer is van de erkende werkgroep(en)
- ontslag door de rechter, als bedoeld in artikel 298, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek;
- schriftelijke mededeling van ontslagneming door een lid;
- schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur bij een daartoe strekkend – met een meerderheid van tenminste drievierde van het aantal uitgebrachte stemmen – genomen besluit in een daarvoor speciaal opgeroepen vergadering.

4. VERGADERINGEN
4.01 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op een van tevoren vastgestelde datum. Hiertoe wordt door de voorzitter / secretaris telkens vóór de maand januari een vergaderrooster voor het gehele kalenderjaar vastgesteld.

4.02 Overeenkomstig het gestelde in artikel 11, lid 1 van de Statuten kunnen tussen twee vastgestelde data buitengewone vergaderingen worden gehouden.

4.03 Wanneer met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 11, lid 1 van de Statuten aan de voorzitter om een vergadering wordt gevraagd, is deze gehouden binnen één maand na ontvangst van het betreffende schriftelijke verzoek een vergadering te beleggen.

4.04 De oproep voor een vergadering van het bestuur vermeldt plaats, datum en uur van aanvang van de vergadering, alsmede de agenda. Deze omvat het door voorzitter en secretaris voorgestelde ontwerp van de agenda van de vergadering.

4.05 Ieder lid van de wijkvereniging is bevoegd voorstellen in te dienen, die in de voorgestelde agenda worden opgenomen, mits zij tenminste twee weken voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingekomen.

4.06 De agenda wordt bij aanvang van de vergadering door de leden van het bestuur vastgesteld.

4.07 Onderwerpen die niet in de vastgestelde agenda zijn opgenomen komen niet aan de orde, tenzij de vergadering bij stemming over een desbetreffend voorstel van orde anders besluit.

4.08 Voorstellen met betrekking tot de orde van de vergadering worden onmiddellijk in behandeling genomen.

4.09 Wanneer te behandelen onderwerpen naar het oordeel van het bestuur toelichting door derden behoeven, wonen betrokkenen op uitnodiging van de secretaris de bespreking van het desbetreffende agendapunt bij. Zij hebben in de vergadering slechts een adviserende stem.

4.10 De voorzitter handhaaft het ordelijk verloop van de vergadering.

4.11 De voorzitter kan de vergadering voor een door hem vast te stellen tijdsduur schorsen als hij dit met het oog op de loop van de beraadslagingen wenselijk acht. Bij wijze van voorstel van orde kunnen de leden van het bestuur om schorsing vragen.

4.12 Bij stemmingen kunnen de leden van het bestuur verzoeken een stemverklaring te mogen afgeven die, indien het verzoek wordt ingewilligd zo nodig samengevat, in het verslag van de vergadering wordt opgenomen.

4.13 De leden van het bestuur die verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, dienen dit tijdig vóór de vergadering mee te delen aan de voorzitter of de secretaris. Schriftelijke mededelingen van niet ter vergadering aanwezige leden gelden als advies en dienen door de voorzitter bij de behandeling van het betreffende agendapunt ter kennis te worden gebracht, zodat de inhoud van dit advies bij de beraadslagingen kan worden betrokken.

4.14 Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem als advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

5. UITVOERING
5.01 De voorzitter ziet toe op een juiste naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en op de tijdige uitvoering van de besluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 12 van de Statuten. Besluiten die in spoedeisende gevallen niet in een vergadering van het bestuur kunnen worden genomen, worden in de eerstvolgende vergadering medegedeeld.

5.02 Het in artikel 11, lid 5 van de Statuten bedoelde verslag van een vergadering is uiterlijk drie weken na de desbetreffende vergadering beschikbaar voor de leden van de vereniging.

5.03 De secretaris draagt zorg voor de opname van het verslag met de daarbij behorende bijlage(n) in het digitale archief van het bestuur. Het betreffende dossier is uitsluitend ter inzage van de leden van het bestuur.

5.04 Onverlet het bepaalde ter zake van zijn taken in de Statuten is de secretaris belast met de zorg voor:
- de algemene correspondentie van de vereniging Buurtbelang Banakkers;

 

- het vóór 1 april van elk jaar samenstellen van een verslag over de verrichte werkzaamheden van de Buurtbelang Banakkers in het voorafgaande jaar en het ter goedkeuring voorleggen van dit verslag aan het Bestuur;  - het archief; - de administratie, niet betrekking hebbende op de financiën. Ter aanvulling van het archief zullen de werkgroepen het verslag van hun vergadering digitaal delen met het secretariaat.

5.05 Met inachtneming van het gestelde in artikel 13 van de Statuten ondertekent de voorzitter alle van het bestuur uitgaande bescheiden en wel:- met de penningmeester de bescheiden betrekking hebbende op het financiële beheer- met de secretaris de overige bescheiden.

5.06 Financiële verplichtingen van het bestuur worden slechts aangegaan ter uitvoering van zijn besluiten.

5.07 Rekeningen worden alleen betaalbaar gesteld:- ter uitvoering van het desbetreffende besluit van het bestuur, blijkende uit onder artikel 5.05 van het Huishoudelijk Reglement bedoelde verslagen;- ter voldoening van wettelijk voorgeschreven heffingen en leges;- ter betaling van goedgekeurde declaraties.

5.08 Declaraties van door leden van het bestuur ten laste van het wijkbelang Banakkers gemaakte kosten behoeven de goedkeuring van de voorzitter en de penningmeester. Declaraties van door de penningmeester ten laste van het Wijkbelang Banakkers gemaakte kosten behoeven de goedkeuring van de voorzitter en de secretaris. Voor de kosten ten behoeve van het secretariaat heeft de secretaris tot een bedrag van € 250,- geen goedkeuring vooraf nodig.

5.09 De penningmeester en bij diens ontstentenis de voorzitter en de secretaris zijn gemachtigd tot het geven van betalingsopdrachten aan de bank ten laste van de rekening van wijkvereniging Banakkers.

5.10 Voor de opneming van kasgelden zijn de handtekeningen vereist van de penningmeester en bij diens ontstentenis van de voorzitter en de secretaris.

5.11 Onverlet het bepaalde in de Statuten draagt de penningmeester zorg voor het bijhouden van een overzichtelijke boekhouding en voor de naleving van wettelijke voorschriften ter zake van het financiële beheer.

5.12 De penningmeester is voor zijn beheer verantwoording verschuldigd aan het bestuur en geeft op door de leden van Wijkbelang Banakkers te bepalen tijdstippen een overzicht van de financiën van de Wijkbelang Banakkers.

5.13 De bepalingen van de in de artikelen 5.07 t/m 5.12 van dit Huishoudelijk Reglement bedoelde bescheiden worden gecontroleerd door de ingevolge het bepaalde in artikel 13, lid 6, van de Statuten benoemde Kascommissie. Het bestuur is te allen tijde bevoegd naar het beheer door de penningmeester van de geldmiddelen van Wijkbelang Banakkers een onderzoek in te stellen of te doen instellen.

5.14 Inzake het overleg met overheden en met instellingen stelt het bestuur vast wie het overleg voert en met welk mandaat. Over het resultaat van het overleg wordt in de eerstvolgende vergadering verslag gedaan.

6. WERKGROEPEN

6.01 Het werkterrein van Wijkbelang Banakkers beslaat aandachtsgebieden met betrekking tot  het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk Banakkers te Etten-Leur. Waaraan later Verkeer & Veiligheid is toegevoegd. Onder toepassing van artikel 2 van de statuten kan het bestuur voor de bovengenoemde aandachtsgebieden een werkgroep instellen. Het bestuur stelt de taakomschrijving van de werkgroep(en) vast.

7. BEKENDMAKING

7.01 Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt ter kennisname vermeld op de digitale nieuwsrubriek van de website van Wijkbelang Banakkers. Aldus vastgesteld door het bestuur Wijkbelang Banakkers te Etten-Leur op 21 februari 2022.

De Voorzitter, A.P.J.M. Boumeester

De Secretaris, T. Vleer