info@banakkers.nl

 Introductie

 

Het jaar 2020 moeten we maar snel vergeten. De corona pandemie zorgde ervoor dat vanaf 16 maart alle activiteiten werden stilgelegd. Vanaf die dag zijn er in 2020 bijna geen werkgroep vergaderingen geweest.

Het aantal activiteiten, zelfs voor de jeugd, is voor de rest van het jaar tot 4 gedaald.

We hadden zoveel willen doen maar helaas.

Dit zie je ook in de cijfers. We hebben na 16 maart bijna geen uitgaven voor activiteiten gehad omdat dat simpel weg niet mocht. We hopen in oktober 2021 wel het 20 jarig bestaan van Ut Praotuis te kunnen vieren. Als het dan mag zullen we een groot feest organiseren voor alle wijkbewoners en betrokken Etten-leurenaren. Want in Ut Praotuis is iedereen welkom en iedereen mag meedoen.

 

Tot die tijd wachten we de berichten van de overheid lijdzaam af.

 

Namens het bestuur.

 

Louis Boumeester ,voorzitter

 

Werkgroep Kinder- en jeugdactiviteiten

Jaarverslag 2020.

 

Taak van de werkgroep.

 

Taak van de werkgroep is het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd van de Banakkers. Deze activiteiten vinden zowel plaats in ’t Praotuis als in de wijk zelf.

De activiteiten kunnen gevraagd dan wel ongevraagd georganiseerd worden.

Ook kunnen ze wijk overstijgend zijn of participerend met andere partners. 

 

Bezetting van de werkgroep.

De werkgroep bestond dit jaar uit 11 vrijwilligers, zeven vrouwen en vier mannen.

Dit zijn Willy van Alphen, Kitty Boumeester, Susan de Ranitz, Moniek Buurstede, Judith Verheijen, Sandra van Cadsant, Jori de Jong, Cor van Zundert, Wim Snepvangers, Peter Heeren, en Ton Sips.

Daarnaast dienen zich enkele nieuwe vrijwilligers aan die interesse hebben om ook activiteiten te ondersteunen. Naast deze volwassenen waren er ook jongeren die hand en spandiensten leverden zoals Sietse en Fieke de Ranitz maar ook Peggy en Myrthe Aerts(minidisco).

Er zijn enkele vrijwilligers met EHBO en/of BHV bevoegdheid. Tevens doen we elk jaar, bijna met de hele werkgroep, examen voor Verkeersregelaar ter ondersteuning van b.v. Halloweenoptocht.

Ton Sips is afgevaardigde in het Bestuur en is tevens voorzitter van de werkgroep Jeugdactiviteiten.

 

Participatie van onze werkgroep in de periodieke werkgroep Speelplan Banakkers.

In het speelplan wordt samen met betrokken bewoners een inventarisatie gemaakt wat betreft de speelgelegenheden in de wijk. De werkgroep participeert in het gemeentelijke overleg hierover. In 2020 is er een vernieuwing geweest van het speelplan. Dit heeft geresulteerd in het vervangen van enkele toestellen door nieuwe toestellen. Tevens is er een verplaatsing geweest van toestellen ingegeven door de veranderende leeftijden op de locaties.

Namens de wijkvereniging heeft Peter Heeren hier aan deelgenomen . 

 

 

Activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden.

10 januari       : Nieuwjaars disco

24 januari       : nagelstudio

14 februari     : carnavalsdisco

6 maart           : mini-disco

11 april            : paashaas brengt eitjes rond.

11 september : bingo.

 

Zoals gewoonlijk was er bij de disco’s een goede belangstelling en de sfeer was uitstekend. We hebben bij de Nieuwjaars disco nog geproost op het nieuwe jaar. En tijdens de carnavalsdisco hadden we een leuk uitgedoste groep kinderen die luidkeels meezongen met de carnavalsliedjes en samen in polonaise gingen.

De mini-disco was een daverend succes!

Vanwege de coronamaatregelingen konden onze twee gebruikelijke paasactiviteiten ( Paas knutselen en paaseieren zoeken) geen doorgang vinden. De kinderen konden via de mail een foto van een tekening of knutselwerk insturen. Alle deelnemers werden door de paashaas op 1,5 meter bezocht en verwend met paaseitjes.

Net na de grote vakantie konden we weer een bingo houden. Alle aanwezige kinderen ( en wij) hebben er van genoten.

 

Hierna werden de regels en restricties ingevoerd waardoor de rest van het jaar de activiteiten moesten worden geschrapt. We hebben nog wel enkele keren gepoogd een aangepaste activiteit te maken maar dat moesten we telkens door aangescherpte regels cancelen.

 

Resumé.

We hopen dat gedurende het jaar 2021 er meer mogelijk gaat worden, maar dat zal afhangen van ons aller discipline en het vaccinatie programma. We kijken er naar uit!

Als voorzitter wil ik de leden van de werkgroep bedanken, die telkens maar weer hun vrije tijd schenken aan de organisatie en uitvoering van de diverse Kinder-/Jeugd Activiteiten.

Vaak doen ze dit vrijwilligers werk, naast hun baan, erbij.

In Nederland mag van mij het woord vrijwilliger in goud geschreven worden, maar zeker geldt dat voor de vrijwilligers van de Banakkers!

Dank weer voor jullie betrokkenheid, creativiteit en inzet!

 

Namens Jeugd activiteiten,

Ton Sips.

Opgetekend 7 maart 2021.

 

                                 

 

 

Werkgroep Sociale & Maatschappelijke Aspecten

Jaarverslag 2020.

 

Om te komen tot een verslag van 2020 voor deze werkgroep moeten wij net zoals de rest constateren dat het uitbreken van de pandemie Covid-19 een grote invloed heeft gehad op het functioneren van onze werkgroep.

Ondanks deze constatering hebben de leden van deze werkgroep na evaluatie besloten dat de werkwijze weinig bevrediging gaf over de resultaten en doelstellingen welke zijn ingediend in de afgelopen periode. En hebben derhalve besloten dat er vernieuwde werkwijze van de werkgroep geïntroduceerd zal gaan worden.

Deze luidt als volgt: De werkgroep streeft er vanaf heden naar om door middel van eigen gekozen thema’s/projecten in samenwerking met de wijkmanagers Annemiek Voesenek en René Bliemer meer rendement te scoren met het bereiken van de bewoners in de wijk Banakkers. Daar waar nodig zullen zij de professionals benaderen voor ondersteuning en/of advies. Het blijft ook zo dat wat de professionals aandragen aan projecten, deze ingepast kunnen worden in de activiteiten kalender van de wijkvereniging.

Daarnaast staat de werkgroep altijd open voor aandragingen van bewoners via de professionals voor deelname aan activiteiten van een van onze werkgroepen.

De vaste leden van de werkgroep zijn dan ook vanaf september 2020: Frans van Ham, Louis Boumeester, Simon Donkers, Hans Deelen en Tjebbe Vleer en aangevuld met Annemiek Voesenek (namens de Gemeente als wijkmanager)

Besproken onderwerpen 2020:

-       Voortgang wijkverbinding 2020

-       Project Wensboom 2020

-       Invoering Sociale Kaart

-       Project Eenzaamheid

Momenteel wordt er gesproken over het Project “Samen leven in wijk Banakkers”.

 

Etten-Leur, december 2020

 

Namens de werkgroep, Tjebbe Vleer

 

                    

 

 

Werkgroep Fysieke aspecten & verkeer .

Jaarverslag 2020.

Leden: Giel (Voorzitter), Marion (Secretaris), René (Notulist), Jos, Piet, Wim en Annemiek (Wijkmanager)

De impact van het coronavirus op het openbare leven en de industrie in de wereld heeft ook een invloed gehad op de bestuursvergaderingen van de werkgroep.

De afgelopen jaren kwamen we gemiddeld 4x per jaar bij elkaar. In 2020 was dit maar 2x, op 14 januari en 21 juli. De taken die aan de werkgroep zijn opgedragen zijn daarom ook dit jaar ongewijzigd gebleven.

Door het coronavirus hebben we niet echt de mogelijkheid gehad om de bekendheid bij de buurtbewoners uit te breiden en de lopende zaken van 2019 vervolg te geven. Tot ieders verrassing hoorden we in juli dat er een nieuwe wijkagent(e) aangesteld was.

Wij vonden het erg jammer dat we door de Gemeente Etten-Leur hiervan niet op de hoogte waren gesteld, zodat we geen afscheid konden nemen van Richard.

De werkgroep heeft de samenwerking met Richard in de afgelopen jaren als erg prettig ervaren. Helaas hebben we in het afgelopen jaar moeten constateren dat er vanuit de Gemeente te weinig info en/of terugkoppeling komt naar de bewoners en wijkverenigingen omtrent allerlei lopende zaken in de wijk.

Met dank aan alle leden voor het afgelopen jaar.

05 januari 2021,

Secretaris,                                                                                        voorzitter,

Marion van Ginneken                                                                   Magiel Venema

 

 

 

 

Werkgroep ouderencontact

Jaarverslag 2020.

 

Taken en werkwijze:

De taken zijn bij de start van de Werkgroep in overleg met en door het Bestuur vastgelegd en hebben in de loop der tijd geen wijzigingen ondergaan.

 

Ledental en werkverdeling:

Het ledental in het kalenderjaar 2020 is 11 (inclusief een medewerker van Surplus). Zes leden leggen bezoeken af, een van de leden functioneert als voorzitter/secretaris van de Werkgroep, de overige leden verlenen, waar nodig, ondersteunende diensten/werkzaamheden.

Het cliëntenbestand bedraagt thans 15.

 

                                                               Aantal bijeenkomsten van de Werkgroep:

Er zijn dit jaar in Ut Praotuis (vanwege corona-maatregelen) geen bijeenkomsten geweest. Regelmatig is wel telefonisch of ‘een-op-een’ overleg gepleegd. Tevens is begin december een aantal leden van de Werkgroep bijeengekomen om werkzaamheden te verrichten t.b.v. hierna omschreven werkzaamheden.

 

                                                               Bijzondere bijeenkomst in het kalenderjaar:

Op vrijdag 11 december: Het maken van Kerststukjes voor de cliënten (in Ut Praotuis, rekening houdend met de voorschriften in het kader van de coronamaatregelen) door een beperkt aantal leden van de Werkgroep.

 

Aldus, 04.12.2020,

René Konings,

Voorzitter/secretaris.

 

 

 

 Werkgroep Activiteiten voor volwassenen

 

Jaarverslag 2020.

 

Taak van de werkgroep

 

Taak van de werkgroep het organiseren van activiteiten voor volwassenen in en rond Ut praotuis

Voor alle wijkbewoners en geïnteresseerde niet in de wijk wonende Etten-leurenaren.

Hieronder vallen: kaartclub(s); sjoelen; bingo; gym; hobbyclub; computerclub; busreis; fietstocht, Kerst- en Paasviering, vrijmibo ,zondagmiddaginlopen enz.

 

Maar in 2020 moesten we op 16 maart stoppen met onze activiteiten. We hadden 2 bingo’s gedraaid en net een busreis geboekt maar helaas moesten we die weer annuleren . In juni mochten we wel weer voorzichtig beginnen met wat activiteiten, maar met een beperkt aantal deelnemers op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook niet iedereen durfde daarbij aanwezig te zijn.

In september hebben we nog wel een fietstocht georganiseerd maar dan zonder de gebruikelijk lunch na afloop.

Vanaf eind oktober mochten we geen drank meer verkopen en vanaf half december moest Ut Praotuis weer dicht.

De werkgroep hoop in 2021 weer aan de slag te kunnen gaan maar we denken dat pas na de zomervakantie te mogen.

De 8 vrijwilligers staan in de startblokken en wachten op het startschot.

 

Werkgroep activiteiten voor volwassenen.

Louis Boumeester, voorzitter