Jaarverslag

Jaarlijks verantwoordt het bestuur aan de gemeente en haar wijkbewoners wat zij in het afgelopen jaar hebben gedaan ter beoordeling van haar doelstellingen in het algemeen en in het afgelopen jaar. Hieronder tref je de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen.


Woord van de voorzitter
Laten we het niet meer hebben over 2020 en 2021.
De jaren waarin corona veel roet in het eten heeft gegooid en we vele van onze activiteiten
niet mochten doen. Domweg omdat we dicht moesten.
Januari 2022 waren we ook nog maar heel beperkt open door deze maatregelen.
Maar vanaf februari mochten we weer voor 100 % gaan draaien en het wijkgebouw weer openstellen voor alle gebruikers. Dit heeft geresulteerd in een goed jaar.
De bezoekers waren weer blij dat ze naar hun activiteit konden komen. Het resulteerde
in de groei van deelnemers in bijna alle groepen.
In juni en juli, konden we eindelijk het 20 jaar bestaan van Ut Praotuis vieren. Het mooie weer en de grote opkomst bij de vele activiteiten maakte het feest tot een groot succes.
Wij verwachten in 2023 weer vele groepen bezoekers te mogen ontvangen in het wijkgebouw.
De werkgroepen hebben weer een vol programma voor iedereen samengesteld.
Want Ut Praotuis is en blijft de gezelligste huiskamer in Etten-Leur waar iedereen welkom is.

Namens het bestuur,
Louis Boumeester, voorzitter.

Werkgroep Sociale & Maatschappelijke Aspecten
Na een periode van onzekerheid ten gevolge van Covid-19 heeft de werkgroep S&M Aspecten zich weer kunnen concentreren op de werkzaamheden.
Allereerst is er gewerkt om weer contacten te leggen met bestaande professionals maar ook nieuwe partners zoals daar zijn : Meedenkcoaches, Michel Kieneker van Alwel en Suzanne Oord van GGz Breburg.
Als werkgroep hebben wij ons kunnen presenteren tijdens de feestweek van de Banakkers, wat geresulteerd heeft in een nieuw lid van onze werkgroep: Jos Brand.
Sinds begin het 2022 is in samenwerking met Huisartsenpraktijk de Wiek het project “Ontmoeting op Recept” gestart. Inmiddels zijn er opnieuw flyers gedrukt ter verspreiding via de Huisartsenpraktijk en heeft er een eerste evaluatie plaatsgevonden.
Leden van de werkgroep hebben zitting genomen in de volgende samenwerkende groepen “Een tegen Eenzaamheid” en “Samen leven in de wijk”.
In de werkgroep “Een tegen eenzaamheid”, welke in 2022 om de drie weken bij elkaar kwam, werden diverse activiteiten gedeeld ter bestrijding van eenzaamheid onder de diverse leeftijdsgroepen. Na het eerste jaar komt er nu een evaluatie binnen de groep om te bekijken wat er verbeterd kan worden en waar wij goed gescoord hebben.
De werkgroep “Samen leven in de wijk” heeft  in 2022 een nieuwe doorstart gemaakt, olv Suzanne Oord.
In samenwerking met GGz Breburg, en 3 wijkverenigingen, aangevuld met gemeente en Alwel is een plan op gesteld waarin adviezen staan om tot meer begrip te kunnen komen van bewoners onderling. Het is duidelijk gebleken dat er veel onbegrip en vooroordelen in onze gemeenschap zijn omtrent onze mede-bewoners, bewoners met een psychische stoornis, dementie, allochtonen of hersen beschadiging.
In samenwerking met GGz Breburg  willen wij in 2023 een grootse activiteit organiseren waarbij deze punten onder de aandacht gebracht worden. Door de vertraging en problemen met de opstart is de subsidie aanvraag gehalveerd, wat betekend dat nieuwe projecten niet meer gesubsidieerd worden door ZonMW. Zowel de gemeente Etten-Leur als Alwel en GGz-Breburg hebben aangegeven dat zij de komende jaren activiteiten zullen blijven ondersteunen vanuit deze werkgroep.
Een andere activiteit welke voortgekomen is uit “Samen Leven in de wijk” is  een succesvolle samenwerking activiteit tussen Alwel en Buurtbelang Banakkers in onze wijk tijdens Burendag 2022. Namelijk “Samen Soepen”. In 2023 starten wij in Ut Praotuis, iedere derde zaterdagmiddag van de maand, in samenwerking met Samen Soepen en Vlaflippen een middag/vooravond voor de bewoners.
Ook is vanuit onze werkgroep onze zorg geuit over de moeilijke tijden welke momenteel (eind 2022) op onze bewoners afkomen. Hoge energiekosten, duurdere boodschappen, hogere ziektekosten en zo zullen er nog meer op genoemd kunnen worden. En dit niet alleen voor onze oudere medebewoners maar ook voor de middenklasse, minima en de jeugd mogen wij hierin ook zeker niet vergeten.
Met deze korte weergave hopen wij een beeld te hebben gegeven van de onderwerpen welke onze werkgroep bezig houden en tegen zijn gekomen na een opstart na een periode van ongewisheid met als oorzaak Covid-19 en de huidige actualiteiten/conflicten in de wereld .

Frans van Ham
Voorzitter werkgroep
Overige leden werkgroep Sociale & Maatschappelijke Aspecten
Louis Boumeetser, Simon Donkers, Hans Deelen Tjebbe Vleer en Jos Brand

Werkgroep Ouderencontact
Taken en werkwijze:
De taken zijn bij de start van de Werkgroep in overleg met en door het Bestuur vastgelegd en hebben in de loop der tijd geen wijzigingen ondergaan.
Ledental en werkverdeling:
Het (vrijwilligers) ledental in het kalenderjaar 2022 is 7. Zes leden leggen huisbezoeken af, een van de leden functioneert als voorzitter/secretaris van de Werkgroep, de overige leden verlenen, waar nodig, ondersteunende diensten/werkzaamheden. Er is tevens een persoon die de contacten onderhoudt op de Egelantier.
Het cliëntenbestand bedraagt thans 12.

Aantal bijeenkomsten van de Werkgroep:
Er is dit jaar in Ut Praotuis, mede door de coronamaatregelen, twee bijeenkomsten geweest. Regelmatig is wel telefonisch geweest dan wel een ‘een-op-een’ overleg gepleegd. Tevens is begin december een aantal leden van de Werkgroep bijeengekomen om werkzaamheden te verrichten t.b.v. hierna omschreven werkzaamheden.
Bijzondere bijeenkomst in het kalenderjaar:
Op vrijdag 9 december zijn een aantal leden van de werkgroep (aangevuld met gast-vrijwilligers) in Ut Praotuis bijeengekomen voor het maken van kerststukjes voor de cliënten., voor op de tafels t.b.v. de kerstlunch en, extra, als prijsjes voor de Bingo.

René Konings,
Voorzitter/secretaris.

Werkgroep Activiteiten voor Volwassenen
Taak van de werkgroep
Taak van de werkgroep het organiseren van activiteiten voor volwassenen in en rond Ut Praotuis. 

Voor alle wijkbewoners en geïnteresseerde niet in de wijk wonende Etten-leurenaren.
Hieronder vallen: kaartclub(s); sjoelen; bingo; gym; hobbyclub; computerclub; busreis; fietstocht, Kerst- en Paasviering, vrijmibo ,zondagmiddaginlopen enz.
Begin  2022 was Ut Praotuis nog dicht i.v.m. de coronamaatregelen . Maar gelukkig was dat snel voorbij en konden we weer onze activiteiten in het wijkgebouw starten. Elke dag konden we weer vullen met een veelvoud van gezellige uurtje voor vele, met name senioren, gezellige bijeenkomsten. Ook onze maandelijkse bingo’s gingen weer van start. De familiefietstocht kon weer eindigen met een lunch in Ut Praotuis. Daaraan namen 160 fietsers deel. De fietstocht was het sluitevenement van onze festiviteiten rondom de 20ste verjaardag van Ut Praotuis. 

 De gehele feestweek was een geweldig succes waaraan vele wijkbewoners, van jong tot oud, hebben deelgenomen. Net voor de grote vakantie zijn we gestart met een activiteit voor de vrouwen van de statushouders. Op vrijdagmorgen, om de 14 dagen, komen die naar het wijkgebouw om naailes te krijgen van bekwame vrijwilligers. Ze willen ook in contact komen met de overige wijkbewoners. Ook konden we weer een Hobbymarkt en Kerstlunch organiseren. Beide activiteiten waren 2 jaren niet mogelijk. Zoals het er nu uitziet lijkt corona achter ons te liggen en gaan we vol leuke ideeën 2023 in. Er hebben zich in 2022 5 nieuwe vrijwilligers aangemeld bij de werkgroep.
De werkgroep telt 14 vrijwilligers.


Louis Boumeester, voorzitter


Werkgroep Activiteiten voor Kinderen
Taak van de werkgroep.
Taak van de werkgroep is het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd van de Banakkers. Deze activiteiten vinden zowel plaats in Ut Praotuis als in de wijk zelf.
De activiteiten kunnen gevraagd dan wel ongevraagd georganiseerd worden.
Ook kunnen ze wijk overstijgend zijn of participerend met andere partners.

Bezetting van de werkgroep.
De werkgroep bestond dit jaar uit 12 vrijwilligers, acht vrouwen en vier mannen.
Dit zijn Willy van Alphen, Kitty Boumeester, Susanne de Ranitz, Moniek Buurstede, Judith Verheijen, Sandra van Cadsand, Jori de Jong, Charlotte van Gammeren, Deborah Dekkers,  Wim Snepvangers, Peter Heeren, en Ton Sips.
Daarnaast waren enkele jeugdigen van o,a, de hockey club bereid de Sint dit jaar te assisteren als Pieten. Dank voor jullie inzet en dit is zeker voor herhaling vatbaar!
Er zijn enkele vrijwilligers met EHBO en/of BHV bevoegdheid.
Ton Sips is afgevaardigde van de werkgroep Jeugdactiviteiten in het Bestuur  van de wijkvereniging en is tevens voorzitter van de werkgroep Jeugdactiviteiten. 

Participatie van onze werkgroep in de periodieke werkgroep Speelplan Banakkers.
In het speelplan wordt samen met betrokken bewoners een inventarisatie gemaakt wat betreft de speelgelegenheden in de wijk. De werkgroep  participeert in het gemeentelijke overleg hierover. In 2020/21 is er een vernieuwing geweest van het speelplan. Dit heeft geresulteerd in het vervangen van enkele toestellen door nieuwe toestellen. Tevens is er een verplaatsing geweest van toestellen ingegeven door de veranderende leeftijden op de locaties.
Dit alles is intussen gerealiseerd.

Activiteiten die dit jaar hebben plaats gevonden.
In het begin van dit jaar eind januari zijn we voorzichtig weer gestart met activiteiten.
Langzaam aan konden de kinderen de weg naar Ut Praotuis weer vinden. De aantallen waren eerst nog niet als vanouds maar gedurende het jaar werd het steeds meer. We waren nog wel voorzichtig met disco’s, nog even niet.
Bijvoorbeeld met Pasen hadden we weer het traditionele Paas knutselen en eieren zoeken.  Ouders kwamen  met hun kinderen en konden samen knutselen. Na limonade en een welkomst pootje van de Paashaas gingen we naar het speeltuintje van de Brederolaan. Daar had de Paashaas plastic eieren verstopt die ze moesten zoeken, deze daarna weer konden inruilen voor een chocolade ei. Het was erg gezellig en een succes.
In juni hebben we nog een poging gedaan een schilderactiviteit te houden in Ut Praotuis.
Hier kwamen maar enkele kinderen op af. Dit gaan we later in het jaar opnieuw proberen.
Net voor en net na de zomervakantie hebben we een bingo gehouden met een volle zaal. Leuke prijzen maakten er weer een gezellige en succesvolle avond van. 

 Ut Praotuis bestond 20 jaar en daarom pakten alle werkgroepen een hele week uit met speciale activiteiten.Zo ook de werkgroep Jeugd activiteiten. Onder het thema “Circus” hadden we een hele dag een =doe circus= uit Breda. De kinderen konden onder deskundige begeleiding zelf allerlei vaardigheden testen die met circus acts relatie hebben. Diabolo, mono bike rijden, jongleren met ballen, reuze bal lopen, stelten lopen, koorddansen enz. er was veel belangstelling en het weer was ideaal. Er waren zowel dingen binnen als buiten te doen. De ruimte was sfeervol aangekleed met decorstukken en doeken. Een echte circussfeer. Bijna alle kinderen bleven de hele dag. Geweldig geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.

In september hadden we ter opening van het activiteiten seizoen een disco die redelijk bezocht was. We merken dat twee jaar corona een gat geslagen heeft in de opkomst. We zullen geleidelijk aan wel weer meer bezoekers trekken.
Wel hebben we eind oktober nog een alternatieve Halloween tocht kunnen organiseren. Hierbij was er weer, net als vorig jaar, een puzzeltocht langs huizen die extra versierd waren voor de gelegenheid. Het was nu zacht weer en er waren veel deelnemers, ouders met kinderen, maar ook kinderen zelfstandig. Vaak waren ze ook verkleed. Het was de bedoeling om een woord te raden door letters te verzamelen die op de diverse locaties waren opgehangen. Ook waren er spelletjes bij sommigen locaties. De tocht eindigde in Ut Praotuis waar het geraden woord konden worden gecheckt. Er was voor iedereen een snoepzak.
De Sint kwam weer naar Ut Praotuis en werd daarbij geassisteerd door een hoofd Piet en vier andere Pieten. Omdat de belangstelling erg groot was hebben we de ochtend in twee sessie gedaan om het overzichtelijk en veilig te houden. Doordat de wijk aan het verjongen is zal deze trend zich waarschijnlijk doorzetten. De cadeaus werden weer met enthousiasme ontvangen en de bijbehorende foto’s gemaakt. Ook dit Sinterklaasfeest was weer een groot succes.
Voor het jaarlijkse Kerst knutselen hadden we een aantal knutsel voorbeelden gemaakt en materiaal aangeschaft waarmee dat kon worden vervaardigd. Helaas was er een lage opkomst.
De avond van te voren was er ook al een activiteit op de basisschool geweest, misschien was dat de oorzaak. De kinderen die er waren hebben zich goed vermaakt en gingen tevreden naar huis met handen vol eindresultaten. Daar doen we het tenslotte voor.
Resumé.
We hopen dat gedurende het jaar 2023 bij sommige activiteiten weer meer belangstelling gaat komen. We zijn als werkgroep weer blij dat we in gezamenlijkheid activiteiten kunnen organiseren in ons Praotuis!
Als voorzitter wil ik de leden van de werkgroep bedanken die, telkens maar weer hun vrije tijd schenken aan het organiseren en uitvoering van de diverse activiteiten.
Vaak doen ze dit vrijwilligers werk, naast hun baan, erbij.
In Nederland mag van mij het woord vrijwilliger in goud geschreven worden, maar zeker geldt dat voor deze vrijwilligers van de Banakkers!
Dank weer voor jullie betrokkenheid, creativiteit en inzet van het afgelopen jaar!

Namens Jeugd activiteiten,
Ton Sips

Werkgroep Ruimtelijke Aspecten & Verkeer

Voorwoord
Dit jaar zijn de leden van de werkgroep 5 keer bij elkaar geweest. Dhr. René Konings heeft deze  werkgroep verlaten, hij is nog actief bij andere werkgroepen. Wij hebben een nieuwe vrijwilliger, Jos Brand mogen verwelkomen bij RA&V.

Verslag van de werkgroep:  Er wordt begonnen met de renovatie van de Brederolaan. Wij nemen graag aan dat door ons werk deze werkzaamheden naar voren zijn gehaald. De Rodenbachstraat, Felix Timmermans-straat,  Frederik van Eedenstraat en de omgeving bij de Jumbo aan de Kerkwerve worden ook gerenoveerd. Er is een begin gemaakt met plannen voor het verbouwen van het winkelcentrum. Dit proces staat nu on hold en zal meerdere jaren in beslag nemen.

Op verkeerstechnische punten worden zaken bij de gemeente gemeld en wij zoeken uit wat wij hieraan kunnen laten verbeteren.

Annemiek Voesenek, Wijkmanager, is een aantal maanden gestopt met haar werk bij de gemeente. Haar taken worden deze tijd overgenomen door Nienke van Jole.
Tijdens de feestweek t.b.v. het 20 jarig jubileum van Ut Proatuis kregen we de kans om mensen van onze wijk uitleg te geven over onze werkzaamheden, dit kan bijdragen aan een grotere bekendheid van deze werkgroep.

Toekomst
Wij houden ons op de hoogte van lopende werkzaamheden en zullen de gemeente aanspreken als wij dat nodig achten.
We zoeken nog naar een oplossing voor zeer verwaarloosde voortuinen. Juridisch is dit (nog) niet aan te pakken.
Samen met de gemeente kijken hoe we voor huurders en woningeigenaren in deze wijk kunnen helpen met verduurzaming van woningen.

De werkgroep bestaat uit: Anny van den Brand-Voorzitter, Marion van Ginneken-Secretaris, Jos Brand, Piet Bastiaansen, Jos Bink, Wim Schouten, Pim Rommens en Nienke van Jole wijkmanager.

Dank aan alle leden van deze werkgroep voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Anny van den Brand
Voorzitter.

Buurtpreventie
Wij zijn dit jaar 5 maal bijeen geweest voor een vergadering.
Tijdens deze vergaderingen is o.a. gesproken over het 20 jarig bestaan van het Proatuis.
Wij hebben toen afgesproken dat er een film gemaakt zou worden i.s.m. de Boa. Deze film is getoond op 21 juni op de feestdag.
Iedereen is weer uitgenodigd voor de herhalingscursus AED. Veel leden hebben hier aan mee gedaan.

Het parkeerprobleem wordt gedeeltelijk opgelost doordat er een scanauto zal worden ingezet. De laatste mededeling hierover is dat deze in het 2e kwartaal van 2023 definitief in Etten-Leur gaat rondrijden.

Plasticafval is een terugkerend gespreksonderwerp. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit niet meer opgehaald. Wat gebeurd er bij de Jumbo? De bewoners moeten nog veel leren om de zakken juist in de bakken te doen. Voor ons irritant.

In 2022 is een van onze leden gestopt maar dit “gat “werd weer snel opgevuld. Eind december zijn we weer met twaalf leden. In 2022 is er een wisseling geweest van BOA’s en van de wijkmanager.

Op 16 juni is een kleine groep bijeen geweest om te bespreken hoe wij ons konden laten zien op het  20 jarig  bestaan op 21 juni.  Op 21 juni hebben de bewoners van Banakkers kunnen zien en horen waarom wij zichtbaar willen zijn in de wijk.

In 2022 zijn 2 van onze leden naar vergaderingen geweest over buurtpreventie in Etten-Leur en het immigratiehotel wat in Etten-Leur komt.

De gemeente geeft  duidelijk aan dat buurtpreventie belangrijk is.

Coordinator buurtpreventie Jos Bink